Психијатријска служба/Одељења за продужени психијатријски третман

Кабинет за социјални рад

У оквиру Кабинета за социјални рад обављају се следеће активности:

  • учешће у раду мултидисциплинарних тимова на одељењу;
  • учешће у изради програма рехабилитације и ресоцијализације пацијената;
  • индивидуални и групни рад са пацијентима;
  • припрема пацијената за отпуст након завршеног лечења и функционисање у спољној средини;
  • рад са породицом и заједницом на прихвату пацијента по отпусту;
  • сарадња са службама у заједници ради остваривања појединих права пацијената из области социјалне заштите, здравствене заштите и правних питања;

Шеф кабинета
Ивана Ћесаровић, дипломирани социјални радник


Чланови кабинета

Софија Лукић, дипл. социјални радник
Марина Бојовић Ристић, дипл. социјални радник
Марина Савић, дипл. андрагог, мастер с.р.