Управа и други органи управљања

СТРУЧНИ КОЛЕГИЈУМ

Стручни колегијум Специјалне болнице за психијатријске болести ,,Ковин“ чине
директор Болнице, помоћник директора за здравство, главна сестра болнице и
руководиоци организационих јединица.