Психијатријска служба/Болничка одељења

Одсек за форензичку психијатрију


ОСНОВНА ДЕЛАТНОСТ

На Одсеку за форензичку психијатрију обављају се послови судско психијатријског вештачења за пацијенте који се налазе на лечењу у установи и ван установе, по решењу или наредби суда. У оквиру одељења врши се спровођење мера обавезног психијатријског лечења у установи затвореног типа и код душевно оболелих пацијената по пресуди суда.

У оквиру самог одељења спроводи се психофармакотерапија и радно рехабилитациона терапија. За сваког пацијента постоји инвидуални план лечења. Медицински третман се обавља према принцима и ставовима који важе у савременој форензичкој психијатрији, уз уважавање важећих законских прописа.

У оквиру одељења спроводи се континуирана едукација медицинског особља свих профила.

Води се одговарајућа медицинска документација.

Шеф одсека
др Верољуб Петровић, специјалиста психијатрије

 


Главна сестра одсека
Марија Шојић, медицинска сестра


Контакт

Телефон: 013/302-268