Тел: 013/302-222  |  Е-пошта: sbpbk@kovin.info  |  Адреса: Цара Лазара 253, 26220 Ковин

Информације од јавног значаја

Специјална болница за психијатријске болести ,,Ковин“, ради остварења и заштите интереса јавности да зна, а на основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја доставља грађанима, институцијама, организацијама и новинарима информације и документа којима располаже, а који су настали у раду или у вези са радом болнице, а сматрају се информацијама од јавног значаја.

Лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја:
Миленко Јанићијевић, дипл. правник,
шеф Одсека за правне, кадровске и административне послове

 Захтев за слободан приступ информацијама од јавног значаја се подноси на прописаном обрасцу или писаном допису који обавезно садржи:
  • Назив органа јавне власти коме се упућује захтев;
  • Име, презиме и адресу тражиоца;
  • Што прецизнији опис информације која се захтевом тражи.

Захтев за слободан приступ информацијама од јавног значаја подноси се путем поште или предајом у Архиви Специјалне болнице ,,Ковин“:
Специјална болница за психијатријске болести ,,Ковин“
Цара Лазара 253
26220 Ковин

Електронском поштом на адресу овлашћеног лица за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама
у Специјалној болници за психијатријске болести ,,Ковин“: 
milenko@sbpb.kovin.info

Тражилац информације може изјавити жалбу Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности ако орган власти одбаци или одбије захтев тражиоца информације, не стави на увид документ који садржи тражену информацију, односно не изда копију тог документа.

Контакт

  •   Цара Лазара 253, 26220 Ковин
  •   013/302 222
  •    013/741-234
  •   013/741-166
  •    sbpbk@kovin.info

grb