Тел: 013/302-222  |  Е-пошта: sbpbk@kovin.info  |  Адреса: Цара Лазара 253, 26220 Ковин

Информације од јавног значаја

Специјална болница за психијатријске болести ,,Ковин“, ради остварења и заштите интереса јавности да зна, а на основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја доставља грађанима, институцијама, организацијама и новинарима информације и документа којима располаже, а који су настали у раду или у вези са радом болнице, а сматрају се информацијама од јавног значаја.

Лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја:
Миленко Јанићијевић, дипл. правник,
шеф Одсека за правне, кадровске и административне послове

 Захтев за слободан приступ информацијама од јавног значаја се подноси на прописаном обрасцу или писаном допису који обавезно садржи:
  • Назив органа јавне власти коме се упућује захтев;
  • Име, презиме и адресу тражиоца;
  • Што прецизнији опис информације која се захтевом тражи.

Захтев за слободан приступ информацијама од јавног значаја подноси се путем поште или предајом у Архиви Специјалне болнице ,,Ковин“:
Специјална болница за психијатријске болести ,,Ковин“
Цара Лазара 253
26220 Ковин

Електронском поштом на адресу овлашћеног лица за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама
у Специјалној болници за психијатријске болести ,,Ковин“: 
milenko@sbpb.kovin.info

Тражилац информације може изјавити жалбу Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности ако орган власти одбаци или одбије захтев тражиоца информације, не стави на увид документ који садржи тражену информацију, односно не изда копију тог документа.

Приступ информацијама од јавног значаја

Контакт

  •   Цара Лазара 253, 26220 Ковин
  •   013/302 222
  •    013/741-234
  •   013/741-166
  •    sbpbk@kovin.info

grb