Тел: 013/302-222  |  Е-пошта: sbpbk@kovin.info  |  Адреса: Цара Лазара 253, 26220 Ковин

Права пацијената

Права пацијената:

 • Право на доступност здравствене заштите
 • Право на информације
 • Право на обавештење
 • Право на слободан избор
 • Право на приватност и поверљивост информација
 • Право на самоодлучивање и пристанак
 • Право на увид у медицинску документацију
 • Право на тајност података
 • Право пацијента на пристанак на медицински оглед
 • Право на приговор

Пацијент који сматра да му је ускраћено право на здравствену заштиту, или да му је поступком здравственог радника, односно здравственог сарадника, ускраћено неко од права из области здравствене заштите, има право да поднесе приговор здравственом раднику који руководи процесом рада или директору здравствене установе, или саветнику за заштиту права пацијената или заштитнику права осигураних лица.

САВЕТНИК ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА
Улица: Цара Лазара број 83, Ковин
Соба број 7 у згради суда у Ковину
Телефон: 013/744-003
Радно време: радним данима од 8 до 13 часова

Скупштина општине Ковин, на седници одржаној дана  28.11.2013. године, донела је Одлуку о Саветнику за заштиту права пацијената на територији општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр. 24/2013).

Саветник пацијената обавља послове заштите права пацијената по поднетим приговорима и пружа потребне информације и савете у вези са правима пацијената и врши друге послове утврђене Законом.

ЗАШТИТА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА
Улица Цара Лазара број 85, Ковин
Републички фонд за здравствено осигурање филијале Панчево – Испостава у Ковину
Телефон: 013/742-174

Заштита права осигураних лица уређена је Правилником о начину и поступку заштите права осигураних лица Републичког фонда за здравствено осигурање („Сл. Гласник РС“, бр. 68/13), а примењује се од 01. новембра 2013. године.

Приговор саветнику за заштиту права пацијената се подноси писмено, на наведену адресу или усмено на записник.

Image

Контакт

 •   Цара Лазара 253, 26220 Ковин
 •   013/302 222
 •    013/741-234
 •   013/741-166
 •    sbpbk@kovin.info

grb