Тел: 013/302-222  |  Е-пошта: sbpbk@kovin.info  |  Адреса: Цара Лазара 253, 26220 Ковин

Подаци о установи

Image

Порески идентификациони број: 101406360

Матични број: 08012270

Пун назив установе: Специјална болница за психијатријске болести ,,Ковин“ Ковин

Скраћени назив: СБПБ Ковин

Овлашћено лице: др Јованка Петровић, в. д. директора

Седиште, општина и место: Општина Ковин, 26220 Ковин

Улица и број: Цара Лазара 253

Број телефона:  +381 13 302 222

Факс: +381 13 741 166

Електронска пошта: sbpbk@kovin.info

Шифра делатности: 8610

Број рачуна: 840-238661-05, 840-238667-84, код Управе за трезор Министарства финансија РС 

ЈБКБС: 02572

Установа није у систему ПДВ-а.

Контакт

  •   Цара Лазара 253, 26220 Ковин
  •   013/302 222
  •    013/741-234
  •   013/741-166
  •    sbpbk@kovin.info

grb