Организација

Запослени су дужни да се савесно и одговорно односе према раду и да све послове за које су задужени извршавају у складу са правилима струке. У обављању својих послова запослени треба да створе пријатан пословни амбијент у међусобној колегијалној сарадњи, као и сарадњи са пацијентима и пословним партнерима. Осим тога, дужни су да се са највећим степеном професионалног уважавања односе према пацијентима и пословним партнерима.


УПРАВА

Управа болнице

Управни одбор

Надзорни одбор

Стручни колегијум

Стручни савет

Етички одбор

Комисија за унапређење квалитета рада

Комисија за заштиту од болничких инфекција


ПСИХИЈАТРИЈСКА СЛУЖБА

Болничка одељења интензивног и полуинтензивног третмана

Одељење за интензивни третман психотичних поремећаја – мушко

Одсек за форензичку психијатрију

Одељење за интензивни третман психотичних поремећаја – женско

Одељење за непсихотичне поремећаје и гранична стања

Акутно-пријемно изолационо одељење

Одељење за лечење алкохолизма

Одељење психогеријатрије – интензивни и полуинтензивни третман - мушко

Одељења за продужени психијатријски третман

Одељење за продужени третман психотичних поремећаја – мушко I

Одељење за продужени третман психотичних поремећаја – мушко II

Одељење за продужени третман психотичних поремећаја – женско

Психосоциорехабилитационо одељење

Одсек за централно - психосоцијану,  радну и физикалну рехабилитацију

Кабинет за социјални рад

Кабинет за психологију

Одељења за психогеријатрију и друга психоорганска стања

Одељење за продужени третман психогеријатрије

Одсек за продужени третман деменција

Одељење за неурологију и друга психоорганска стања

Одсек за продужени третман психоорганских стања

Одељење за лечење психоорганских синдрома услед телесних и других болести

 

Дневна болница

Дневна болница

Болничка апотека

Болничка апотека


СЛУЖБА ДРУГИХ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ ДЕЛАТНОСТИ

Одељење за дијагностику, специјалистичку и консултативну делатност

Тријажно – пријемни одсек

Саветовалиште за треће доба

Саветовалиште за подршку жртвама насиља

Саветовалиште за перинаталну психијатрију

Саветовалиште за болести зависности

Кабинет за интернистичке болести

Кабинет за неурофизиологију, радиологију и дијагностику

Болничка лабораторија

Кабинет за санитарно-еколошки надзор


СЛУЖБА ЗА ПРАВНЕ И ЕКОНОМСКО – ФИНАНСИЈСКЕ, ТЕХНИЧКЕ И ДРУГЕ СЛИЧНЕ ПОСЛОВЕ

 

Одељење за економско-финансијске послове

Одсек јавних набавки и комерцијала

Одсек финансијског рачуноводства

Одсек финансијска оператива и наплата прихода

Одељење за техничке и друге сличне послове

Кухиња

Перионица

Техничка радионица, одржавање круга и економија

Возни парк

Одсек за опште, правне и кадровске послове

Одељење послова безбедности, здравља на раду и заштите од пожара

Одсек физичко-техничко обезбеђење

Ложионица

 

Контакт

  •   Цара Лазара 253, 26220 Ковин
  •   013/302 222
  •    013/741-234
  •   013/741-166
  •    sbpbk@kovin.info

grb