Тел: 013/302-222  |  Е-пошта: sbpbk@kovin.info  |  Адреса: Цара Лазара 253, 26220 Ковин

Конкурси за посао

Оглас бр. 01-319/2

Конкурс је отворен од 25.01.2023. до 01.02.2023. године.


На основу члана члана 7. тачка 3 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина Војводина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 96/2019 и 58/2020-Анекс I), а у складу са Кадровским планом СБПБ „ Ковин“ бр.112-01-114/2021-02 од 21.11.2021. год.,члана 18. Статута СБПБ „ Ковин“ и Одлуке о расписивању огласа бр. 01-319/1 од 18.01.2023.год., в.д. директора расписује:

О Г Л А С

1. Кувар - 2 извршиоца на неодређено време,

ОБРАЗОВАЊЕ: Средње образовање – смер кувар;

ОСТАЛИ УСЛОВИ: Кандидати за радно место под редним бројем 1. морају предати

 • кратку биографију (CV);
 • молба;
 • оверену фотокопију доказа о завршеном средњем образовању у звању наведеном у огласу.

 

2. Спремачица на одељењу - 1 извршилац на неодређено време

ОБРАЗОВАЊЕ: – основно образовање

ОСТАЛИ УСЛОВИ: Кандидати за радно место под редним бројем 2. морају предати

 • кратку биографију (CV);
 • молба;
 • оверену фотокопију доказа о завршеном oсновном образовању.

 

Напомена:
У пријави на оглас, поред осталих података, кандидат треба да да своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Пријаве са потребним доказима достављају се поштом на следећу адресу: Улица Цара Лазара 253, Ковин, 26220 Ковин или лично у архиви Болнице са назнаком „ОГЛАС“, у року од 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе запошљавања.

Изабрани кандидати су у обавези да доставе лекарско уверење о општој здравственој способности.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Контакт

 •   Цара Лазара 253, 26220 Ковин
 •   013/302 222
 •    013/741-234
 •   013/741-166
 •    sbpbk@kovin.info

grb