Тел: 013/302-222  |  Е-пошта: sbpbk@kovin.info  |  Адреса: Цара Лазара 253, 26220 Ковин

Конкурси за посао

Оглас бр. 01-1276/2

Конкурс је отворен од 29.03.2023. до 05.04.2023. године.


Број: 01-1276/2

На основу члана 37., став  2 Закона о раду ( „ Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17- Одлука УС, 113/17 и 95/18-Аутентично тумачење), члана 7.  и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ( „Сл.гласник РС“, бр. 96/2019 и 58/2020-Анекс I), Кадровског плана за Болницу бр. 112-01-114/2021-02 од 21.11.2021.године,  члана 18. Статута СБПБ „ Ковин“ и Одлуке о расписивању огласа бр. 01-1276/1 од 21.03.2023. год, в.д. директора расписује:  

О Г Л А С

  1. Спремач/спремачица просторија у болничким установама специјализованим за психијатрију и на психијатријским одељењима - 4 извршиоца на одређено време, због повећаног обима посла, најдуже до 6 месеци;

ОБРАЗОВАЊЕ:

– основно образовање

ОСТАЛИ УСЛОВИ:

Кандидати за  наведено радно место треба предати:

  • кратку биографију (CV);
  • молба;
  • оверену фотокопију доказа о завршеном oсновном образовању.

Напомена:У пријави на оглас, поред осталих података, кандидат треба да да своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Пријаве са потребним доказима достављају се поштом на следећу адресу: Улица Цара Лазара 253, Ковин, 26220 Ковин или лично у архиви Болнице са назнаком „ОГЛАС“, у року од 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе запошљавања.

Изабрани кандидати су у обавези да доставе лекарско уверење о општој здравственој способности.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Контакт

  •   Цара Лазара 253, 26220 Ковин
  •   013/302 222
  •    013/741-234
  •   013/741-166
  •    sbpbk@kovin.info

grb