Тел: 013/302-222  |  Е-пошта: sbpbk@kovin.info  |  Адреса: Цара Лазара 253, 26220 Ковин

Конкурси за посао

Оглас бр. 01-1983/2

Конкурс је отворен од 24.05.2023. до 31.05.2023. године.


Број: 01-1983/2

На основу члана члана 7. тачка 3 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 96/2019 и 58/2020-Анекс I), а у складу са Кадровским планом СБПБ „ Ковин“ и сагласности Министарства здравља бр.112-02-516/2023-02 од 08.05.2023. год.,члана 18. Статута СБПБ „ Ковин“ као и Одлуке о расписивању огласа бр. 01-1983/1 од 17.05.2023.год.,  в.д. директора расписује:  

О Г Л А С

 1. Доктор медицине специјалиста психијатрије - 1 извршилац на неодређено време,

ОБРАЗОВАЊЕ:

Стручна спрема / образовање:

Високо образовање:
– на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. и завршена специјализација из психијатрије, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;
– на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из психијатрије, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.

Додатна знања:

–стручни испит ;
–лиценца;
– специјалистички испит из психијатрије;

ОСТАЛИ УСЛОВИ:

Кандидати за радно место под редним бројем 1. морају предати:

 • кратку биографију (CV);
 • молба;
 • оверену фотокопију доказа о завршеном високом образовању за доктора медицине специјалиста психијатрије;
 • оверена фотокопија стручног испита;
 • оверена фотокопија лиценце;
 • оверена фотокопија специјалистичког испита из психијатрије.

 

2. Софтвер инжењер – 1 извршилац на неодређено време

ОБРАЗОВАЊЕ:

Високо образовање:

– на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања:

 • Најмање годину дана радног искуства у струци.

ОСТАЛИ УСЛОВИ:

Кандидати за радно место под редним бројем 2. морају предати

 • кратку биографију (CV);
 • молба;
 • оверену фотокопију доказа о завршеном високом образовању информатичке струке.

 

3. Сервирка на одељењу- 1 извршилац на неодређено време;

ОБРАЗОВАЊЕ:

– средње образовање.

ОСТАЛИ УСЛОВИ:

Кандидати за радно место под редним бројем 3. морају предати

 • кратку биографију (CV);
 • молба;
 • оверену фотокопију доказа о завршеном средњем образовању.

 

Напомена:
У пријави на оглас, поред осталих података, кандидат треба да да своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос.
Пријаве са потребним доказима достављају се поштом на следећу адресу: Улица Цара Лазара 253, Ковин, 26220 Ковин или лично у архиви Болнице са назнаком „ОГЛАС“, у року од 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе запошљавања.

Изабрани кандидати су у обавези да доставе лекарско уверење о општој здравственој способности.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати .

Контакт

 •   Цара Лазара 253, 26220 Ковин
 •   013/302 222
 •    013/741-234
 •   013/741-166
 •    sbpbk@kovin.info

grb