Тел: 013/302-222  |  Е-пошта: sbpbk@kovin.info  |  Адреса: Цара Лазара 253, 26220 Ковин

Конкурси за посао

Оглас бр. 01-2572/2

Конкурс је отворен од 19.07.2023. до 26.07.2023. године.


Број: 01-2572/2

На основу члана 37., став 1 Закона о раду („ Службени гласмик РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17,- Одлука УС, 113/17 и 95/18-Аутентично тумачење), члана 7.  и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, бр. 96/2019 и 58/2020-Анекс I), Кадровског плана Болнице и Одлуке о расписивању огласа бр. 01-2572/1 од 05.07.2023.год, в.д. директора,  расписује се:  

О Г Л А С

 1. Виша медицинска сестра/техничар у специјализованим психијатријским болничким установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и психосоцијалну рехабилитацију - на одређено време, до повратка запослене са посебне неге детета - 1 извршилац

 ОБРАЗОВАЊЕ:

 • високо образовање.

Додатна знања / испити:

 • стручни испит
 • лиценца

ОСТАЛИ УСЛОВИ:

Кандидати за радно место  морају предати:

 • пријаву на оглас, са кратком биографијом (СV),
 • оверену фотокопију дипломе о завршеном високом образовању у звању наведеног у огласу;
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 • оверена фотокопија лиценце;

 

 1. Медицинска сестра/техничар у специјализованим психијатријским болничким установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и психосоцијалну рехабилитацију - на одређено време, до повратка запослене са привремене спречености на рад преко 30 дана - 1 извршилац

 ОБРАЗОВАЊЕ:

 • средње образовање.

Додатна знања / испити:

 • стручни испит
 • лиценца

ОСТАЛИ УСЛОВИ:

Кандидати за радно место  морају предати:

 • пријаву на оглас, са кратком биографијом (CV);
 • оверену фотокопију дипломе о завршеном средњем образовању у звању наведеног у огласу
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 • оверена фотокопија лиценце;

 

Напомена:У пријави на оглас, поред осталих података, кандидат треба да да своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Пријаве са потребним доказима достављају се поштом на следећу адресу: Улица Цара Лазара 253, Ковин, 26220 Ковин или лично у архиви Болнице са назнаком „ОГЛАС“, у року од 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе запошљавања.

Изабрани кандидати су у обавези да доставе лекарско уверење о општој здравственој способности.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Контакт

 •   Цара Лазара 253, 26220 Ковин
 •   013/302 222
 •    013/741-234
 •   013/741-166
 •    sbpbk@kovin.info

grb