Тел: 013/302-222  |  Е-пошта: sbpbk@kovin.info  |  Адреса: Цара Лазара 253, 26220 Ковин

Конкурси за посао

Оглас бр. : 01-3610/2

Конкурс је отворен од 11.10.2023. до 18.10.2023. године.


Број: 01-3610/2

На основу члана 37., став 1 Закона о раду ( „ Службени гласмик РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17,- Одлука УС, 113/17 и 95/18-Аутентично тумачење), члана 7.  и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ( „Сл.гласник РС“, бр. 96/2019 и 58/2020-Анекс I), Кадровског плана за Болницу бр. 112-01-64/2023-02-02 од 31.07.2023.године,  члана 22. Статута СБПБ „ Ковин“ и Одлуке о расписивању огласа бр. 01-3610/1 од 05.10.2023.год, в.д. директора расписује:  

О Г Л А С

 1. Спремач/спремачица просторија у болничким установама специјализованим за психијатрију и на психијатријским одељењимана одређено време, због повећаног обима посла, најдуже до 3 месецa - 2 извршиoца

ОБРАЗОВАЊЕ:

 • основно образовање.

ОСТАЛИ УСЛОВИ:

Кандидати за радно место морају предати:

 • кратку биографију (CV);
 • молба;
 • оверену фотокопију доказа о завршеном oсновном образовању

 

 1. Сервирка у посебним условима рада - на одређено време, због повећаног обима посла, најдуже до 3 месеца – 2 извршиоца

ОБРАЗОВАЊЕ:

– средње образовање;

ОСТАЛИ УСЛОВИ:

Кандидати за радно место под редним бројем 2. морају предати

 • кратку биографију (CV);
 • молба;
 • оверену фотокопију доказа о завршеном средњем образовању.

 

 1. Социјални радник у специјализованим психијатријским болничким установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и психосоцијалну рехабилитацију - на одређено време, до повратка запослене са привремене спречености са рада (одржавање трудноће), породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета – 1 извршилац

Стручна спрема / образовање:

– Високо образовање:
– на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. Године

ОСТАЛИ УСЛОВИ:

Кандидати за радно место под редним бројем 3. морају предати:

 • кратку биографију (CV);
 • пријаву на оглас;
 • оверену фотокопију дипломе о завршеном високом образовању наведеног у огласу.

 

Напомена:
У пријави на оглас, поред осталих података, кандидат треба да да своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос.
Пријаве са потребним доказима достављају се поштом на следећу адресу: Улица Цара Лазара 253, Ковин, 26220 Ковин или лично у архиви Болнице са назнаком „ОГЛАС“, у року од 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе запошљавања.

Изабрани кандидати су у обавези да доставе лекарско уверење о општој здравственој способности.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Контакт

 •   Цара Лазара 253, 26220 Ковин
 •   013/302 222
 •    013/741-234
 •   013/741-166
 •    sbpbk@kovin.info

grb