Тел: 013/302-222  |  Е-пошта: sbpbk@kovin.info  |  Адреса: Цара Лазара 253, 26220 Ковин

Конкурси за посао

Оглас бр. 01-4072/2

Конкурс је отворен од 29.11.2023. до 06.12.2023. године.


Број: 01-4072/2

На основу члана 37., став 1 Закона о раду ( „ Службени гласмик РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17,- Одлука УС, 113/17 и 95/18-Аутентично тумачење), члана 7.  и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ( „Сл.гласник РС“, бр. 96/2019 и 58/2020-Анекс I), Кадровског плана за Болницу бр. 112-01-64/2023-02-02 од 31.07.2023.године,  члана 22. Статута СБПБ „ Ковин“ и Одлуке о расписивању огласа бр. 01-4072/1 од 21.11.2023.год, в.д. директора расписује:  

О Г Л А С

 1. доктор медицине специјалиста психијатрије на одређено време, због повећаног обима посла, најдуже до 24 месецa - 2 извршиоца

Стручна спрема / образовање:

– Високо образовање:

 • на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. и завршена специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;
 • на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

Додатна знања:

–стручни испит
–лиценца;
– специјалистички испит из психијатрије

ОСТАЛИ УСЛОВИ:

Кандидати за радно место под редним бројем 1. морају предати:

 • кратку биографију (CV);
 • пријаву на оглас;
 • оверену фотокопију доказа о завршеном високом образовању за доктора медицине специјалиста психијатрије;
 • оверена фотокопија стручног испита;
 • оверена фотокопија лиценце;
 • оверена фотокопија специјалистичког испита из психијатрије.

 


 1. Доктор медицине - на одређено време, због повећаног обима посла, најдуже до 24 месеца - 2 извршиоца

Стручна спрема / образовање:

-Високо образовање:

 • на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
 • на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити:

 • стручни испит
 • лиценца

ОСТАЛИ УСЛОВИ:

Кандидати за радно место под редним бројем 2. морају предати:

 • кратку биографију (CV);
 • пријаву на оглас;
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 • оверена фотокопија лиценце;
 • оверену фотокопију дипломе о завршеном високом образовању у звању наведеног у огласу

 1. Медицинска сестра/техничар у специјализованим психијатријским болничким установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и психосоцијалну рехабилитацију - на одређено време, због повећаног обима посла, најдуже до 6 месеци - 3 извршиоца

 ОБРАЗОВАЊЕ:

 • средње образовање.

Додатна знања / испити:

 • стручни испит
 • лиценца

ОСТАЛИ УСЛОВИ:

Кандидати за радно место под редним бројем 3.  морају предати:

 • кратку биографију (CV);
 • пријаву на оглас;
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 • оверена фотокопија лиценце;
 • оверену фотокопију дипломе о завршеном средњем образовању у звању наведеног у огласу.

 1. Спремач/спремачица просторија у болничким установама специјализованим за психијатрију и на психијатријским одељењимана одређено време, због повећаног обима посла, при Центру за ментално здравље у заједници, у Панчеву, најдуже до 6 месеци -1 извршилац

ОБРАЗОВАЊЕ:

 • основно образовање.

ОСТАЛИ УСЛОВИ:

Кандидати за радно место  морају предати:

 • кратку биографију (CV);
 • пријаву на оглас;
 • оверену фотокопију доказа о завршеном oсновном образовању

 1. Помоћни радник у кругу Болнице - на одређено време, због повећаног обима посла, најдуже до 6 месецa - 1 извршилац

        ОБРАЗОВАЊЕ:

 • Основно образовање

ОСТАЛИ УСЛОВИ:

 • Кандидати за радно место под редним бројем морају предати:
 • кратку биографију (CV);
 • пријаву на оглас;
 • оверену фотокопију дипломе о завршеном основном образовању.

 


Напомена:
У пријави на оглас, поред осталих података, кандидат треба да да своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос.
Пријаве са потребним доказима достављају се поштом на следећу адресу: Улица Цара Лазара 253, Ковин, 26220 Ковин или лично у архиви Болнице са назнаком „ОГЛАС“, у року од 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе запошљавања.

Изабрани кандидати су у обавези да доставе лекарско уверење о општој здравственој способности.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Контакт

 •   Цара Лазара 253, 26220 Ковин
 •   013/302 222
 •    013/741-234
 •   013/741-166
 •    sbpbk@kovin.info

grb