Тел: 013/302-222  |  Е-пошта: sbpbk@kovin.info  |  Адреса: Цара Лазара 253, 26220 Ковин

Конкурси за посао

Оглас бр. 01-2131/2

Конкурс је отворен од 05.06.2024. до 12.06.2024.


Број: 01-2131/2

На основу члана 22. Статута СБПБ ,,Ковин“, Ковин, и члана 7. став 1 тачка 3, става 2 и става 4 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, у складу са Кадровским планом Болнице и одлуке бр. 01-2131/1 од 28.05.2024. године, в.д. директора расписује:

О Г Л А С

 1. Дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове – на неодређено време, 1 извршилац.

Образовање:

Високо образовање:

 • На основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10.09.2005. године.
 • На основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године.

Додатна знања/испити:

 • Знање рада на рачунару

Остали услови:

Кандидати за радно место морају предати: пријаву на оглас, кратку биографију (ЦВ), оверену фотокопију дипломе о завршеном високом образовању у звању наведеном у огласу.

 

 1. Магационер/економ – на неодређено време, 1 извршилац.

Образовање:

      Средње образовање.

      Додатна знања/испити:

 • Знање рада на рачунару.

Остали услови:

Кандидати за радно место морају предати: пријаву на оглас, кратку биографију (ЦВ), оверену фотокопију дипломе о завршеном средњем образовању.

 

Напомена: У пријави на оглас, поред осталих података кандидат треба да да своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос.

Пријаве са потребним доказима доставити поштом на следећу адресу: Специјална болница за психијатријске болести ,,Ковин“, ул. Цара Лазара бр. 253, 26220 Ковин или лично предати у архиви болнице, са назнаком ,,ОГЛАС“ у року од 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање.

Изабрани кандидати су у обавези да доставе лекарско уверење о општој здравственој способности.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Контакт

 •   Цара Лазара 253, 26220 Ковин
 •   013/302 222
 •    013/741-234
 •   013/741-166
 •    sbpbk@kovin.info

grb