Тел: 013/302-222  |  Е-пошта: sbpbk@kovin.info  |  Адреса: Цара Лазара 253, 26220 Ковин

Конкурси за посао

Оглас бр. 01-2454/2

Конкурс је отворен од 03.07.2024. до 10.07.2024.


Број: 01-2454/2

На основу члана 37., став 1 Закона о раду ( „ Службени гласмик РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17,- Одлука УС, 113/17 и 95/18-Аутентично тумачење), члана 7.  и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ( „Сл.гласник РС“, бр. 96/2019 и 58/2020-Анекс I), Кадровског плана за Болницу бр. 112-01-64/2023-02-02 од 31.07.2023.године,  члана 22. Статута СБПБ „ Ковин“ и Одлуке о расписивању огласа бр. 01-2454/1 од 24.06.2024.год, в.д. директора расписује:  

О Г Л А С

 1. Медицинска сестра/техничар у специјализованим психијатријским болничким установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и психосоцијалну рехабилитацију - на неодређено време - 2 извршиоца

ОБРАЗОВАЊЕ:

 • средње образовање.

          Додатна знања / испити:

 • стручни испит
 • лиценца

          ОСТАЛИ УСЛОВИ:

    Кандидати за радно место под редним бројем 1.  морају предати:

 • кратку биографију (CV);
 • пријаву на оглас;
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 • оверена фотокопија лиценце;
 • оверену фотокопију дипломе о завршеном средњем образовању у звању наведеног у огласу.

 

 1. Лабораторијски техничар -  неодређено време – 1 извршилац

       ОБРАЗОВАЊЕ:

 • средње образовање.

      Додатна знања / испити:

 • стручни испит
 • лиценца
 • најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању

 

      ОСТАЛИ УСЛОВИ:

Кандидати за радно место под редним бројем 2. морају предати:

 • кратку биографију (CV);
 • пријаву на оглас;
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 • оверена фотокопија лиценце;
 • оверену фотокопију дипломе о завршеном средњем образовању у звању наведеног у огласу.

 1. Кувар неодређено време – 3 извршиоца

         ОБРАЗОВАЊЕ:

 • Средње образовање;

          ОСТАЛИ УСЛОВИ:

Кандидати за радно место под редним бројем 3. морају предати:

 • кратку биографију (CV);
 • молба;
 • оверену фотокопију доказа о завршеном средњем образовању у звању наведеном у огласу.

4. Помоћни радник у кухињи - неодређено време – 1 извршилац

        ОБРАЗОВАЊЕ:

 • Основно образовање

ОСТАЛИ УСЛОВИ:

 • Кандидати за радно место бр. 4 морају предати:
 • кратку биографију (CV);
 • пријаву на оглас;
 • оверену фотокопију дипломе о завршеном основном образовању.

Напомена:У пријави на оглас, поред осталих података, кандидат треба да да своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Пријаве са потребним доказима достављају се поштом на следећу адресу: Улица Цара Лазара 253, Ковин, 26220 Ковин или лично у архиви Болнице са назнаком „ОГЛАС“, у року од 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе запошљавања.

Изабрани кандидати су у обавези да доставе лекарско уверење о општој здравственој способности.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Контакт

 •   Цара Лазара 253, 26220 Ковин
 •   013/302 222
 •    013/741-234
 •   013/741-166
 •    sbpbk@kovin.info

grb