Тел: 013/302-222  |  Е-пошта: sbpbk@kovin.info  |  Адреса: Цара Лазара 253, 26220 Ковин

Управа и други органи управљања

НАДЗОРНИ ОДБОР

Надзорни одбор СБПБ ,,Ковин“ је орган који обавља надзор над законитошћу рада Директора, Управног одбора и над пословањем Болнице. Надзорни одбор СБПБ ,,Ковин“ има 3 члана, од којих је један члан из реда запослених у Специјалној болници, а два члана су представници Оснивача.

Пословником о раду Надзорног одбора, у складу са Статутом регулише се рад Надзорног одбора СБПБ ,,Ковин“.

У Надзорни одбор СБПБ ,,Ковин“ именују се:

 • За председницу:

Јелена Рајковић, дипл. економисткиња из Ковина, представница Оснивача.

 • За чланове:
 1. Јелена Наранчић, дипл. правница из Ковина, представница Оснивача;
 2. Др Звездан Милошевић, доктор медицине, специјалиста психијатрије из Београда, из реда запослених.

Надзорни одбор:

 • Обавља надзор над пословањем и радом СБПБ ,,Ковин“;
 • Прегледа периодичне и годишње обрачуне и утврђује да ли су сачињени у складу са прописима;
 • Утврђује да ли се пословне књиге и друга документа СБПБ ,,Ковин“ воде у складу са прописима, а може их дати и на вештачење;
 • Разматра извештај ревизора, налазе и акте инспекцијских и других органа;
 • Доноси Пословник о раду;
 • Обавља и друге послове утврђене Законом и Пословником.

Председник и чланови Надзорног одбора СБПБ ,,Ковин“ именују се на период од четири године.

Пословник о раду Надзорног одбора

Пословник о раду Надзорног одбора

Решење о именовању Надзорног одбора

Решење о именовању Надзорног одбора

Контакт

 •   Цара Лазара 253, 26220 Ковин
 •   013/302 222
 •    013/741-234
 •   013/741-166
 •    sbpbk@kovin.info

grb